RiigikoguUudised

Tegin arupärimise THM-le Jürgen Ligi`le

By 26. jaan. 2016 jaanuar 15th, 2019 No Comments

240px-Jürgen_Ligi
Tegin arupärimise THM-le Jürgen Ligi`le: õpilastele peab rakenduma võrdse kohtlemise printsiip ja Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus kehtib kõigile üldhariduskoolidele üheselt ! 

ARUPÄRIMINE
Üldhariduskoolide finantseerimine lastevanemate rahast
Lugupeetud haridus- ja teadusminister

2015. aastal viidi Riigikontrolli poolt läbi audit „Üldhariduskoolide finantseerimine lastevanemate rahast“. Auditis analüüsiti kaheksat Tallinna ja kahte Tartu linna üldhariduskooli lastevanematelt kooli tegevuse toetamiseks raha kogumist. Hinnati rahakogumise kooskõla seadustest tuleneva põhimõttega, et omavalitsuse üldhariduskoolis peab saama õppida õppemaksuta ja kool ei tohi vanematelt kaasrahastamist nõuda. See põhimõte on sätestatud nii põhiseaduses, haridusseaduses kui ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.
Auditist selgus, et kümnest auditeeritust Tallinna ja Tartu koolist kaheksas on arvestatud õppeprogrammi elluviimisel rohkemal või vähemal määral lastevanemate kaasrahastamisega. See aga ei ole kooskõlas põhimõttega, et omavalitsuse üldhariduskoolis peab saama õppida õppemaksuta ja kool ei tohi vanematelt kaasrahastamist eeldada.
Seejuures on üheks põhiliseks ohuks, mis lastevanemate raha kasutamisega kaasneb on olukord, kus avalikku koolivõrku tekivad koolid, milles õppimine ei ole enam igaühel võimalik, mis omakorda tekitab hariduse kihistumist (sarnaselt erakoolidega). Olukord, kus mõnes koolis tuleb peale maksta, kuna nii on „kombeks“, hakkab selline praktika piirama haridusteenuse vaba kättesaadavust ja põhiseadusega ettenähtud võrdse kohtlemise printsiipi.
.
Seoses sellega on meil Teile järgmised küsimused:

1. Mis on THM ette võtnud finantsdidtsipliini rikkumistega aruandes märgitud koolijuhtidega?
2. Selgitage rikkumistes osalenud koolide ümberkvalifitseerimist, kui ühte võimalikku lahendust, alates 01.01.2016.a. erakoolideks ning nendele koolidele alates 01.09.2016.a. rakenduva erakooliseaduse mõjusid? THM ei saa väita, et tegu ei ole erakooli tunnustega õppeasutustega, kuigi õppemaksu koguti „vabatahtlike annetuste“ näol ja „varjatult“.
3. Kas riigikontrolör Alari Karis on teinud ettekirjutusi THM-le viidates eelpoolnimetetud koolidele ja kui ei ole teinud, kas Haridus- ja Teadusministeerium on küsinud riigikontrolörilt juhtnööre THM-i edasise töö korraldamiseks eelpoolnimetetud koolidega, toetudes auditeerimisel selgunud rikkumistele?
4. Järelvalve teostamine on THM kohustus ning sellest tulenevalt on THM kohustuseks puuduste ja rikkumiste kõrvaldamine üldhariduskoolides võrdse kohtlemise printsiibi ja hariduse võrdse kättesaadavuse tagamisel, seega kirjeldage THM 2016 aasta tegevusi PGS-i täitmisel tekkinud seaduserikkumiste edaspidiseks vältimiseks.